04.3 Zorgstructuur

Ondersteuningsteam

Een bespreking in het mentorenoverleg kan resulteren in een aanmelding van de leerling bij het intern ondersteuningsteam. Dit ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator, ondersteuningscoördinator en de OPP-coördinator. Samen bepalen zij of er ondersteuning nodig is en in welke vorm.

Het proces van begeleiden bestaat uit de volgende stappen:

  • Signaleren: de mentor stuurt de lesgevende docenten van de leerling een signaleringslijst. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van de leerling en de hulpvraag.
  • Diagnosticeren: de leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam, aan de hand van de signaleringslijst. Zo nodig wordt een OPP opgesteld. Een OPP is een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning.
  • Verwijzen: na bespreking en diagnose kan er een verwijzing plaatsvinden naar een dyscalculiecaoch, schoolpsycholoog, jeugdarts en/of leerplichtambtenaar. De leerling kan ook worden doorverwezen naar het zorgadviesteam en/of externe begeleiding. De teamleider brengt de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de verwijzing en de coördinator co-ordineert de begeleiding. De begeleider brengt verslag uit aan de ouder(s)/verzorger(s).

​In ons Jaarplan schoolondersteuning staat uitgebreidere informatie over hoe we de ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben vormgeven. U treft dit jaarplan aan onder wiki item 4.4 Passend Onderwijs

Leerlingen- en ondersteuningsdossier

Het Dorenweerd College verzamelt informatie van alle leerlingen die op school zijn ingeschreven bij de leerlingenadministratie. Dit met het doel leerlingen passend onderwijs aan te bieden, zodat zij een diploma op niveau kunnen behalen. Er is informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk begeleid worden bij het doorlopen van de middelbare school en hen waar nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Algemene informatie van de leerling (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim) staat in het leerlingendossier.  De informatie die nodig is voor begeleiding van de leerling staat in het ondersteuningsdossier. Het gaat in dit geval om bijvoorbeeld testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingenbespreking en ondersteuningsoverleg en resultaten van specifieke begeleiding. Het ondersteuningsdossier is in verband met de AVG alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school.

Er wordt op toegezien dat gegevens over leerlingen uit het leerling- en het ondersteuningsdossier alleen binnen de school worden gebruikt.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor het begin van het schooljaar wordt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de begeleidende instantie een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de leerling vastgesteld. Het OPP wordt door zowel ouder(s)/ verzorger(s) als de verantwoordelijken binnen school en de orthopedagoog ondertekend.

Zorgadviesteam

Binnen de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld tijdens resultaatbesprekingen, het mentorenoverleg en het overleg van het intern ondersteuningsteam. Overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over leerlingbegeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in het Zorgadviesteam (ZAT).

In het ZAT zijn vanuit de school de zorgcoördinator (mw. Anneke Hogenkamp) en ondersteuningscoördinator  (mw. Ciska Stuiver) vertegenwoordigd.

Wanneer een leerling besproken moet worden met deze externe deskundigen, wordt vooraf aan ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd. Als de leerling 16 jaar of ouder is, wordt ook aan de betreffende leerling om toestemming gevraagd.

Heeft u vragen over het leerlingen- of ondersteuningsdossier of over het overleg binnen de school? Neem dan contact op met de zorgcoördinator: 
mevrouw Anneke Hogenkamp.

Telefoonnummer: 026-3397030 of per e-mail:  a.hogenkamp@dorenweerd.nl

 

 

 

 

 

 

<< terug