04.4 Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan, want zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Toch is er een aantal zaken veranderd sinds het invoeren van het passend onderwijs. Scholen hebben namelijk een zorgplicht. Dat betekent dat scholen alle kinderen die aan de toelatingsnorm voldoen een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar het kind zich aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) worden nauw bij dit proces betrokken. Ook hoeven ouder(s)/verzorger(s) geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Jaarplan schoolondersteuning

In ons jaarplan schoolondersteuning staat uitgebreidere informatie over hoe we de ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben vormgeven.

Jaarplan schoolondersteuning 2023-2024

Schoolondersteungsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe de extra ondersteuning aan de leerlingen is vormgegeven. Dit document is met goedekeuring van MR, verlengd tot en met 2024.

Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingen met handicap

Voor toelating van leerlingen met een handicap geldt dat per leerling moet worden nagegaan wat de school kan bieden met betrekking tot de randvoorwaarden, welke afspraken de school kan waarmaken, waar de grenzen liggen wat betreft de veiligheid voor de leerling zelf en andere personen in de school. Voor een goede begeleiding is contact met ondersteunende instanties noodzakelijk.

Na aanmelding wordt er door de toelatingscommissie besloten of wij de leerling de nodzakelijke begeleiding kunnen bieden.

Meer informatie...

Als u meer informatie wilt over Passend Onderwijs, kunt u de volgende websites raadplegen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< terug