Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming wordt niet als apart vak gezien maar is een onderdeel van meerdere vakken. Daarnaast werken we ook buiten de lessen op verschillende manieren aan burgerschapsvorming. In onze visie, die ten grondslag ligt aan het onderwijs op het Dorenweerd College in het algemeen, stellen wij nadrukkelijk dat wij binnen de school elkaar accepteren en respecteren.

Bovenstaande missie en visie zijn koersbepalend voor onze kijk op actief burgerschap. We spreken van actief burgerschap als leerlingen kennis hebben over en inzicht hebben in de samenleving en zich verantwoordelijk gedragen ten opzichte van zichzelf, anderen en het milieu. Daarbij hoort ook dat we bewust en verantwoordelijk omgaan met mensen die anders zijn of anders leven.

Met onze gedragsregels en de schoolregels waarborgen wij het gevoel van veiligheid van leerlingen en personeel. Ook is er in alle leerjaren aandacht en/of training in sociale vaardigheden en groepsdynamiek. Zo leren leerlingen dat elkaar respecteren en omgaan met verschillen belangrijke vaardigheden zijn.

Vaklessen

Burgerschapsvorming is onderdeel van de volgende vaklessen:

  • Levensbeschouwelijke vorming
  • Maatschappijleer
  • Geschiedenis

Bovenstaande vakken leveren een bijdrage aan de persoonsvorming, de beroepsvoorbereiding en de maatschappelijke oriëntatie van leerlingen. De vakken leveren een bijdrage aan het pedagogisch proces op school, met name door de (levensbeschouwelijke) zelfstandigheid te stimuleren. Dit alles met het oog op het ontwikkelen van vrije, onafhankelijke persoonlijkheden.

De vakken hebben de volgende functies:

  • De socialiserende: leerlingen krijgen inzicht in ‘wat er te koop is ‘ op levensbeschouwelijke terrein. Daarbij hoort een proces van vragen stellen, aan zichzelf en aan anderen. Met als doel om zo zichzelf en de ander beter te leren begrijpen.
  • De emanciperende: leerlingen leren kritisch (en zelfstandig) om te gaan met bestaande levensbeschouwelijke oriëntaties.

 

Projecten

In onze twee talentweken is er in het kader van Preventie en voorlichting uitgebreid ruimte voor leerlingen om hun mening te vormen en stil te staan wat bepaalde gedragingen voor henzelf en voor de ander betekenen. Er is sprake van een opbouw van onder naar bovenbouw in deze. Het gaat om interactieve burgerschapsprojecten zoals Cross Your Border. Of over gebruik social media, pesten, discriminatie, criminaliteit, verslaving enz.

Debatteren

De leerlingen leren hun mening te vormen en te uiten, samen te werken en te luisteren naar elkaar. Met debatteren slaan we dus drie vliegen in één klap. Kennismaken met het debat start al in de brugklas o.a. binnen het vak levensbeschouwelijke vorming. Uiteindelijk nemen leerlingen van alle niveaus en leerjaren deel aan Jeugdgemeenteraad, Dag van het Lagerhuis, Debatting wedstrijden, Model European Parliament, MUN’s, Junior Speaking Contest enz.