SCHOOLORGANISATIE


Raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allen woonachtig zijn in de gemeente Renkum e.o. en oefent op basis van het bestuursreglement en het managementstatuut haar governance functie uit. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden onderin de schoolgids.

College van bestuur/directie 
De algehele leiding van het Dorenweerd College is in handen van dhr. Gabri Maessen voorzitter van college van bestuur (rector). Deze is binnen de directie integraal verantwoordelijk en voert binnen de directie de coördinatie. Verder onderhoudt hij als eindverantwoordelijke contacten met de medezeggenschapsraad en externe partijen en zijn zijn primaire portefeuilles: Financiën, Beheer en onderwijs.

Mw. Tanja Vasseur is lid van college van bestuur (plv. rector). Zij is o.a. verantwoordelijk voor de portefeuilles: Werving, Zorg, Internationalisering en Onderwijs. De adressen worden niet (meer) opgenomen.

Afdelingsleiding
De school is in vier afdelingen verdeeld. De afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een lid van de directie. De afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleider wordt ondersteund door leerlingcoördinatoren.

Afdeling brugklas
Afdelingsleider:                     mw. Amber Hiemstra

Afdeling (tweetalig) vwo 
Afdelingsleider:                     dhr. Bart de Wild
Leerlingcoördinator (t)vwo:   dhr. Bas Hellinga (leerjaar 2, 3)
Leerlingcoördinator (t)vwo:   mw. Inge de Leede (leerjaar 4, 5, 6)

Afdeling havo 
Afdelingsleider:                     dhr. Dirkjan van Dijk
Leerlingcoördinator:              mw. Jeanette van Rhoon (leerjaar 2, 3)
Leerlingcoördinator:              mw. Lot van der Meijs (leerjaar 4, 5)

Afdeling mavo 
Afdelingsleider:                     mw. Els Peters

Medezeggenschapsraad
De school heeft een medezeggenschapsraad. De raad ontleent haar bestaansrecht aan de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de raad zitten vertegenwoordigers van de leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) en het personeel. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in een reglement, dat door het bestuur in overleg met de medezeggenschapsraad is vastgesteld. Het reglement ligt op school ter inzage. Meer informatie over de medezeggenschapsraad is terug te vinden op onze website. De namen van de leden van de medezeggenschapsraad en e-mailadressen vindt u hier.

Ouderraad
De ouderraad rekent tot haar taak het bevorderen van de bloei van de school door de belangstelling van de ouder(s)/verzorger(s) voor de school te stimuleren. Dit doet zij door activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Daarnaast wil de ouderraad bevorderen dat ouder(s)/verzorger(s) ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten. Ook vindt de ouderraad goede betrekkingen tussen directie, personeel en ouder(s)/verzorger(s) van groot belang en beheert zij de vrijwillige bijdragen van ouder(s)/verzorger(s). De namen van de leden van de ouderraad kunt u hier vinden.