REGELINGEN


Het Dorenweerd College kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.


Klachtenregeling

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen het Dorenweerd College, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij het Dorenweerd College is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft het Dorenweerd College een externe vertrouwenspersoon: mw. Michele Haagmans, bereikbaar op telefoonnummer 088-3556900

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Dorenweerd College, postbus 70, 6865 ZH t.a.v College van Bestuur. U kunt ook mailen naar info@dorenweerd.nl

Na de interne afhandeling van een klacht door het Dorenweerd College kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie. U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie.
Het Dorenweerd College is aangesloten bij de klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC 
postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T: 030-2809590, E: info@onderwijsgeschillen.nl, W: www.onderwijsgeschillen.nl   

> Download de Algemene Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:
•    een (dreigend) strafbaar feit;
•    een (dreigende) schending van regels;
•    een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
•    een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
•    een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
•    een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
•    enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.


Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern: 
•    bij het bevoegd gezag;
•    bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
•    bij de vertrouwenspersoon integriteit.


Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit
Mw. Anke van Oostveen is de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit binnen het Dorenweerd College. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot haar wenden. U kunt haar telefonisch bereiken op 06-46194624 of per e-mail: a.vanoostveen@emergenz.nl

> Download de regeling

Integriteitscode

In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van het Dorenweerd College. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden en leden van de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van het Dorenweerd College, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

> Download de regeling