Toelating brugklas

 

Het schooladvies van de school voor primair onderwijs is leidend voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. Om toegelaten te worden tot het Dorenweerd College moet de leerling een vmbo-theoretisch (mavo), een havo of een vwo advies krijgen. Leerlingen met een vmbo- basisberoeps-, vmbo- kaderberoeps- of een vmbo- gemengde leerweg- advies kunnen niet op het Dorenweerd College terecht. Ook leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) kunnen niet op onze school geplaatst worden. Scholen voor voortgezet onderwijs berichten de scholen voor primair onderwijs welke leerlingen bij hen zijn aangemeld en vragen de school de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling en eventueel aanvullende informatie digitaal toe te sturen.

Na ontvangst van het okr en bijlagen zijn er drie groepen leerlingen:

  • Toegelaten; 
  • Toegelaten met extra ondersteuning; 
  • Niet toegelaten, voortgezet onderwijs verricht nader onderzoek naar benodigde ondersteuning en zorgt voor plaatsing elders.

De toelatingscommissie buigt zich na ontvangst van de bijlagen over de aanmelding. Vervolgens ontvangt u een brief waarin staat of uw kind is toegelaten tot onze school.

 

De warme overdracht

Het Dorenweerd College voert na de sluitingsdatum voor aanmelding met leerkrachten van groep 8 overdrachtsgesprekken over de aangemelde leerlingen. Er wordt veel waarde gehecht aan deze warme overdracht waarbij een lid van het College van Bestuur en de teamleider van de brugklassen de basisscholen bezoeken en met de leerkrachten alle aangemelde leerlingen doorspreken. Daarin komt dan ook de hulp en zorg aan bod die de leerling op de basisschool heeft gehad. Onze school probeert zoveel mogelijk hierop aan te sluiten. Er vinden ook aanmeldingsgesprekken plaats met ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.