Missie en visie en hoe burgerschap daarbij aansluit
Actief burgerschap en sociale integratie betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hierbij om voorbereiding van leerlingen op een succesvolle deelname aan de pluriforme Nederlandse samenleving.

Wat is onze visie?
In onze visie, die ten grondslag ligt aan het onderwijs op het Dorenweerd College in het algemeen, stellen wij nadrukkelijk dat wij binnen de school elkaar accepteren en respecteren. Bovenstaande missie en visie zijn koersbepalend voor onze kijk op actief burgerschap. We spreken van actief burgerschap als leerlingen kennis hebben over en inzicht hebben in de samenleving en zich verantwoordelijk gedragen ten opzichte van zichzelf, anderen en het milieu. Daarbij hoort ook dat we bewust en verantwoordelijk omgaan met mensen die anders zijn of anders leven.

Hoe brengen we dat in praktijk?
Burgerschapsvorming wordt niet als apart vak gezien maar is een onderdeel van meerdere vakken. Daarnaast werken we ook buiten de lessen op verschillende manieren aan burgerschapsvorming.

Gedragsregels
Met onze gedragsregels en de daarmee samenhangende schoolregels waarborgen wij het gevoel van veiligheid van leerlingen en personeel. Tevens is er in alle leerjaren aandacht en/ of training in sociale vaardigheden en groepsdynamiek. Zo leren leerlingen dat elkaar respecteren en omgaan met verschillen belangrijke vaardigheden zijn. Individuele leerlingen met achterstanden op het gebied van beheersing van sociale en/of emotionele vaardigheden kunnen, als dat nodig of wenselijk is, extra ondersteuning krijgen.

Vakken
Burgerschapsvorming is opgenomen in het curriculum van o.a.
 • Levensbeschouwelijke vorming
 • Maatschappijleer
 • Geschiedenis

Bovenstaande vakken leveren een bijdrage aan de persoonsvorming, de beroepsvoorbereiding en de maatschappelijke oriëntatie van leerlingen. De vakken leveren een bijdrage aan het pedagogisch proces op school, met name door de (levensbeschouwelijke) zelfstandigheid te stimuleren. Dit alles met het oog op het ontwikkelen van vrije, onafhankelijke persoonlijkheden. De vakken hebben de volgende functies:

 • de socialiserende, dat wil zeggen leerlingen krijgen inzicht in ‘wat er te koop is ‘ op levensbeschouwelijke terrein. Daarbij hoort een proces van vragen stellen, aan zichzelf en aan anderen. Met als doel om zo zichzelf en de ander beter te leren begrijpen.
 • De emanciperende, dat wil zeggen leerlingen leren kritisch (en zelfstandig) om te gaan met bestaande levensbeschouwelijke oriëntaties.

Projecten
In onze twee projectweken (Week Ander Onderwijs) is er in het kader van Preventie en voorlichting uitgebreid ruimte voor leerlingen om hun mening te vormen en stil te staan wat bepaalde gedragingen voor henzelf en voor de ander betekenen. Er is sprake van een opbouw van onder naar bovenbouw in deze. Het gaat om interactieve burgerschapsprojecten zoals Cross Your Border. Of over gebruik social media, pesten, discriminatie, criminaliteit, verslaving enz.

Debatteren
De leerlingen leren hun mening te vormen en te uiten, samen te werken en te luisteren naar elkaar. Met debatteren slaan we dus drie vliegen in één klap. Kennismaken met het debat start al in de brugklas o.a. binnen het vak levensbeschouwelijke vorming. Uiteindelijk nemen leerlingen van alle niveaus en leerjaren deel aan Jeugdgemeenteraad, Dag van het Lagerhuis, Debatting wedstrijden, Model European Parliament, MUN’s, Junior Speaking Contest enz.

InDifferent
Elke school kent leerlingen die moeite hebben met het ontdekken van hun identiteit, bijvoorbeeld vanwege etnische of religieuze afkomst, fysieke oorzaken zoals handicap of ziekte, mentale oorzaken zoals stoornis of aandoening, seksuele identiteit en andere oorzaken die niet direct merkbaar zijn. Indifferent is een groep die opkomt voor respect, diversiteit en inclusie op school, voor en door leerlingen.
Indifferent wil een omgeving creëren waar je uit mag komen voor wie je bent en hoe je wilt zijn. Indifferent vindt het belangrijk om aandacht te vestigen op belangrijke en actuele thema’s en deze bespreekbaar te maken. Indifferent doet dit o.a. door het organiseren van kennismakingsactiviteiten (samen koken, spellen enz.), kunst maken, debatteren, en activiteiten als Week voor het Respect, Week tegen Pesten, Dag tegen Pesten, Paarse vrijdag, filmavonden rondom bovenstaande thematieken enz. Er is een grote groep leerlingen actief verbonden aan Indifferent. Met de diverse activiteiten worden alle leerlingen van de school op de een of andere manier betrokken.


Een aantal burgerschapsactiviteiten op een rij:

Mentorlessen:

 • Gedragsregels; Social media; Klassenspel

Opgenomen in curriculum van o.a.:

 • Levensbeschouwelijke vorming; Maatschappijleer; Geschiedenis
 • TTO: Global Studies, Social Studies en Theory of Knowledge

InDifferent (community van leerlingen)

 • Week voor respect; Dag tegen pesten; Paarse vrijdag; Thema filmavonden; zie www.indifferent.nl

Projecten

 • P.E.A.C.E. project met leerlingen en docenten uit de landen Turkije, Italië, Zweden en Frankrijk: samenwerken rondom thema’s als meer gelijkheid, verdraagzaamheid en respect.; Airborne-projecten (Market Garden)

Excursies:

 • Binnenhof Den Haag; Europees parlement Brussel; Berlijn (Reichstag en Wannsee-konferenz)

Uitwisselingen:

 • Litouwen; Finland

Expeditie:

 • Ghana

Talenturen:

 • Go-Clean (milieu/ zwerfafval); Duurzaamheid

Debatteren:

 • MEP en MUN; Junior Speaking Contest (tto); Jeugdgemeenteraad

Goede doelen:

 • Alpe d’HuZes (leerlingen-docententeam); Goede Doelen Dag; Benefit concert

Schoolparticipatie:

 • Leerlingenvertegenwoordigers; leerlingen in MR; leerlingen bij sollicitaties; leerling- tutoren