We doen het even anders!

30 oktober 2020

Ook binnen het vak Nederlands is woordenschat een belangrijk onderdeel. Het oefenen van woordenschat kan op verschillende manieren. De nieuwe woorden invullen in zinnen is een veel gebruikte werkvorm. 
1B1 deed het vandaag even anders: memory. Een oud gezelschapsspelletje, maar nu moesten er paren gevormd worden van de nieuwe woorden en de omschrijving hiervan.
Er werd druk gediscussieerd of de omschrijving wel echt bij het woord paste, er werden zelf zinnen bedacht om de betekenissen van de woorden te herleiden. 
De leerlingen waren bloedfanatiek en spraken de wens uit het spel een volgende les nog een keer te spelen. Dan konden ze nog extra leren zodat ze hun winstkans konden vergroten. 

Corona – communicatie

22 september 2020

De school kiest ervoor om de normaal geldende communicatielijnen voor de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) te handhaven.

  • Voor vragen over het vak kan de leerling terecht bij de vakdocent. Zie daarvoor de mogelijkheden in de Magisteragenda.
  • Voor vakoverstijgende vragen de mentor worden geraadpleegd. 
  • Voor vragen over het schoolexamen kan de eindexamenleerling terecht bij de afdelingsleider.
  • Voor specifieke informatie over corona-maatregelen van school kan een mail worden gestuurd aan: kernteam@dorenweerd.nl

Klik hier voor de verzonden brieven aan ouders

Klik hier voor het draaiboek coronamaatregelen

Klik hier voor de "Corona-beslisboom middelbare scholen"

Van maandag 21 toten met vrijdag 25 september 2020 is het de Nationale Week tegen Pesten. InDifferent is tegen pesten en daarom grijpen we deze week aan om pesten – en aanverwante onderwerpen zoals respect, verdraagzaamheid en discriminatie –  op scholen onder de aandacht te brengen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo hebben we twee indrukwekkende verhalen van Robin (die is gepest) en Jesser (die heeft gepest). Daarnaast kun jij je kennis testen over pesten en de consequenties daarvan in de Pest Test en hebben we interessante leeractiviteiten voor in de mentorles op school.

Kijk hier voor meer info!

 

Nog een paar dagen en dan is de zomervakantie weer voorbij. Hopelijk heb je genoten van de vakantie en ben je voldoende uitgerust om volgende week weer aan de slag te gaan. Bekijk hieronder de uitnodidingen voor de introductiedagen van volgende week:

Brugklas Introductiebrief brugklas 2020
   
Leerjaar 2 Introductiebrief 2 mavo 2020
  Introductiebrief 2 havo 2020
  Introductiebrief 2 vwo 2020
  Introductiebrief 2 tvwo 2020
   
Leerjaar 3 Introductie 3 mavo 2020
  Introductiebrief 3 havo 2020
  Introductiebrief 3 vwo 2020
  Introductiebrief 3 tvwo 2020
   
Leerjaar 4 Introductiebrief 4 mavo 2020
  Introductiebrief 4 havo 2020
  Introductiebrief 4 vwo 2020
   
Leerjaar 5 Introductiebrief 5 havo 2020
  Introductiebrief 5 vwo 2020
   
Leerjaar 6 Introductiebrief 6 vwo 2020
  Introductiebrief 6 vwo 2020 mentorgroep

Gabri is voor mij …

10 juli 2020

Zomerpost 2020

9 juli 2020

Klik op de foto om de brief Zomerpost 2020 te openen.

 

Aankomend jaar werken we samen met een nieuw boekenhuis, te weten Osinga de Jong.
U ontvangt binnenkort een mail van hen met daarin de bestelinformatie voor het boekenpakket van uw zoon of dochter.
Van Iddink is dus alleen de inleverinformatie van belang, de overige informatie die u van hen krijgt is niet meer relevant.

Op vrijdag 13 maart 2020 werd de tweede ronde van de Wiskun­de Olympia­de gehou­den. Er werden voor de tweede ronde op grond van de score in de eerste ronde 944 leerlin­gen uitgeno­digd. Daarbij ontvin­gen nog 10 leerlin­gen een 'wild­card'. Wegens de bijzon­dere omstan­dighe­den vond de wed­strijd dit jaar niet op de beoogde univer­sitei­ten plaats. Dankzij de inzet van de betrok­ken docen­ten op de verschillende scholen heeft bijna ieder­een op zijn eigen school toch met de tweede ronde mee kunnen doen.

Op grond van de resulta­ten en de verhou­ding binnen de deelne­mersca­tego­rieën gaan de onder­bouw­leerlin­gen met min­stens 14 punten, de vierde­klas­sers met min­stens 20 punten en de vijfde­klas­sers met min­stens 23 punten door naar de finale. 

Thijs Messchendorp (3T) is één van die onderbouwleerlingen, die door mag naar de finale, die op vrijdag 11 septem­ber 2020 in Eindho­ven zal plaats­vinden. Thijs, van harte gefeliciteerd. We wensen deze topper veel succes met het voorbereiden op de finale!!

Oorkonde Thijs Messchendorp