SCHOOLORGANISATIE


Raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allen woonachtig zijn in de gemeente Renkum en oefent op basis van het bestuursreglement en het managementstatuut haar governance functie uit. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden onderin de schoolgids.

College van bestuur/directie 
De algehele leiding van het Dorenweerd College is in handen van dhr. Gabri Maessen voorzitter van college van bestuur (rector). Deze is binnen de directie integraal verantwoordelijk en voert binnen de directie de coördinatie. Verder onderhoudt hij als eindverantwoordelijke contacten met de medezeggenschapsraad en externe partijen en zijn zijn primaire portefeuilles: Financiën, Beheer en onderwijs.

Mw. Tanja Vasseur is lid van college van bestuur (plv. rector onderbouw). Zij is o.a. verantwoordelijk voor de portefeuilles: Werving, Zorg, Internationalisering en Onderwijs Onderin de schoolgids worden van hen de adressen en contactgegevens vermeld.

Afdelingsleiding
De school is in vijf afdelingen verdeeld. De afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een lid van de directie. De afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleider wordt ondersteund door leerlingcoördinatoren.

Vijf afdelingen in schema

Afdeling leerjaar 1 afdelingsleider: dhr. Amber Hiemstra
Afdeling 2 t/m 5 havo afdelingsleider: dhr. Dirkjan van Dijk
  coördinator 2-3 havo: mw. Jeanette van Rhoon
  coördinator 4-5 havo: mw. Lot van der Meijs
Afdeling 2 t/m 6 vwo, tto  afdelingsleider: mw. Bas van Rooijen
  coördinator 2-6 vwo: mw. Inge de Leede
  coördinator tto:  mw. Esther Lucassen
Afdeling 2 t/m 4 mavo afdelingsleider: mw. Els Peters

Medezeggenschapsraad
De school heeft een medezeggenschapsraad. De raad ontleent haar bestaansrecht aan de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de raad zitten vertegenwoordigers van de leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) en het personeel. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in een reglement, dat door het bestuur in overleg met de medezeggenschapsraad is vastgesteld. Het reglement ligt op school ter inzage. Meer informatie over de medezeggenschapsraad is terug te vinden op onze website. De namen van de leden van de medezeggenschapsraad en e-mailadressen vindt u hier.

Ouderraad
De ouderraad rekent tot haar taak het bevorderen van de bloei van de school door de belangstelling van de ouder(s)/verzorger(s) voor de school te stimuleren. Dit doet zij door activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Daarnaast wil de ouderraad bevorderen dat ouder(s)/verzorger(s) ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten. Ook vindt de ouderraad goede betrekkingen tussen directie, personeel en ouder(s)/verzorger(s) van groot belang en beheert zij de vrijwillige bijdragen van ouder(s)/verzorger(s). De namen van de leden van de ouderraad kunt u hier vinden.